ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


                      

1.

Anaesth Intensive Care. 2011 May;39(3):410-7.

Rohrer's constant, K2, as a factor of determining inspiratory resistance of common adult endotracheal tubes.

Flevari AG, Maniatis N, Kremiotis TE, Siempos I, Betrosian AP, Roussos C, Douzinas E, Armaganidis A.
2.

Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc

.